Six months on: What have we done?

“We have a lot planned: guest speakers, some more campaigns and policy sessions so that you’re able to get involved with the campaigns that we push too”.

“Mae gennym lawer ar y gweill: siaradwyr gwadd, rhai mwy o ymgyrchoedd a sesiynau polisi fel eich bod chi’n gallu cymryd rhan yn yr ymgyrchoedd rydyn ni’n eu gwthio hefyd”.

Jasneet Samrai

Having only been started at the start of this academic year, we’ve already done a lot! We thought that it might be fun to write a quick blog post updating you all on the progress of our society, some of the achievements that we’ve already had and an update on our upcoming plans for the new year!

The year started off with Freshers Fair and we had a really good time! We spoke to a lot of you, with us giving out over 250 leaflets and 500 items of our merchandise. The feedback that we had as a society was extremely positive: our campaigns were ones that were popular, and we also had a lot of conversations about the issues that impact you the most as students. 

As the term went on, we also got to meet a lot of you who shared our vision! We now have over 30 members of our society and many more who have turned up to our social events. We also had over 250 people support our motion to the SU Senedd, campaigning for better spiking measures at the University, which ended up being unanimously passed. Not only was this campaign a success, but it also enabled us to raise the issue of sexual assault within our university and managed to get other societies to take it seriously too. This can be seen through the creation of our coalition, which is a way in which we can get better policy passed across the University on this issue in future. 

Next year, we are hoping to achieve a lot more than we’ve managed to this semester. We’ve finally sorted out our teething issues- and are back and better than ever. We have a lot planned: guest speakers, some more campaigns and policy sessions so that you’re able to get involved with the campaigns that we push too. 

This is only a quick and short post, but we wanted to quickly touch base with you all and say that we’re grateful for the last few months and excited for the next. This society couldn’t have happened without your support, so we are incredibly grateful.

Thank you, 

Jasneet Samrai- President


Chwe mis yn ddiweddarach: Beth ydyn ni wedi’i wneud?

Ar ôl cychwyn ar ddechrau’r flwyddyn academaidd hon, rydyn ni eisoes wedi gwneud llawer!  Roeddem yn meddwl y byddem yn ysgrifennu post blog cyflym yn diweddaru pob un ohonoch ar hynt ein cymdeithas, rhai o’r cyflawniadau yr ydym eisoes wedi ei cael a diweddariad ar ein cynlluniau sydd ar ddod ar gyfer y flwyddyn newydd!

Dechreuodd y flwyddyn gyda Ffair y Glas a chawsom amser da iawn! Gwnaethom siarad â llawer ohonoch, a gwnaethom ddosbarthu dros 250 o daflenni a 500 o eitemau o’n nwyddau. Roedd yr adborth a gawsom fel cymdeithas yn hynod gadarnhaol: roedd ein hymgyrchoedd yn rhai oedd yn boblogaidd, a chawsom lawer o sgyrsiau hefyd am y materion sy’n effeithio fwyaf arnoch chi fel myfyrwyr.

Wrth i’r tymor fynd yn ei flaen, roedd yn rhaid i ni hefyd gwrdd â llawer ohonoch a rannodd ein gweledigaeth! Bellach, mae gennym dros 30 aelod o’n cymdeithas a llawer mwy sydd wedi troi at ein digwyddiadau cymdeithasol. Roedd gennym hefyd dros 250 o bobl yn cefnogi ein cynnig i Senedd yr UM, gan ymgyrchu dros mesurau gwrth-sbeicio well yn y Brifysgol, a gafodd ei basio’n unfrydol yn y pen draw. Nid yn unig y bu’r ymgyrch hon yn llwyddiant, ond fe wnaeth hefyd ein galluogi i godi mater ymosodiad rhywiol yn ein prifysgol a llwyddo i gael cymdeithasau eraill i’w chymryd o ddifrif hefyd. Gellir gweld hyn trwy greu ein clymblaid, sy’n ffordd y gallwn gael gwell polisi ar draws y Brifysgol ar y mater hwn yn y dyfodol.

Y flwyddyn nesaf, rydyn ni’n gobeithio cyflawni llawer mwy. Rydyn ni o’r diwedd wedi datrys ein materion cychwynnol – ac rydyn ni’n ôl ac yn well nag erioed. Mae gennym lawer ar y gweill: siaradwyr gwadd, rhai mwy o ymgyrchoedd a sesiynau polisi fel eich bod chi’n gallu cymryd rhan yn yr ymgyrchoedd rydyn ni’n eu gwthio hefyd.

Dim ond neges gyflym a byr yw hon, ond roeddem am gyffwrdd â’r sylfaen gyda chi i gyd yn gyflym a dweud ein bod yn ddiolchgar am yr ychydig fisoedd diwethaf ac yn gyffrous am y nesaf. Ni allai’r gymdeithas hon fod wedi digwydd heb eich cefnogaeth chi, felly rydym yn hynod ddiolchgar.

 Diolch yn fawr iawn

Jasneet Samrai- Llywydd

Written by Jasneet Samrai, the Deputy Director for Centre. They have worked as a campaign organiser and helped to elect 3 MEP’s.

Write an article for Centre

Support our work

%d bloggers like this: